คณะอนุกรรมการ
จัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและ

แผนกคดีในศาลยุติธรรม

องค์ประกอบ

1.

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประธานอนุกรรมการ

2.

ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม

อนุกรรมการ

3.

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

อนุกรรมการ

4.

ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อนุกรรมการ

5.

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

อนุกรรมการ

6.

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อนุกรรมการ

7.

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อนุกรรมการ

8.

ผู้แทนสภาทนายความ

อนุกรรมการ

9.

ผู้แทนกรมคุมประพฤติ

อนุกรรมการ

10.

ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อนุกรรมการ

11.

ผู้แทนกรมบังคับคดี

อนุกรรมการ

12.

ผู้แทนกรมราชทัณฑ์

อนุกรรมการ

13.

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

อนุกรรมการ

14.

ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อนุกรรมการ

15.

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการและ

เลขานุการ

16.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

อนุกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

17.

เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 คน

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

                   1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง เช่น มาตรการการควบคุมตัวผู้กระทำผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   2. พัฒนากฎหมาย หรือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการนำมาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยการใช้มาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้

                   3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่เกี่ยวกับการนำมาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง ผ่านการประชุม สัมมนา
แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

                   4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร

                   5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรองรับการจัดตั้งศาลฯ ครั้งที่ 2/56 (11 มิ.ย.56).pdf

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรองรับการจัดตั้งศาลฯ ครั้งที่ 1/56 (12 มี.ค.56).pdf